Obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom eshopu www.zahrada-plantex.sk je spoločnosť PLANTEX s.r.o., so sídlom Veselé 417, 922 08  Veselé.
 2. Predávajúcim je PLANTEX s.r.o. so sídlom Veselé 417, 922 08 Veselé.
 3. Kupujúcim (spotrebiteľom) je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Kupujúcim je aj osoba, ktorá je podnikateľským subjektom, podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia a tovar kupuje za účelom jeho ďalšieho predaja. 
 5. Eshopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.
 6. Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope, výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Spotrebiteľ plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

  

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Prevádzkovateľ eshopu je plátca DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke eshopu v momente vykonania nákupu.

  

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Kupujúci môže objednávku zaslať aj formou e-mailu na email eshop@plantex.sk. Takto zaslaná objednávka musí obsahovať údaje o kupujúcom, konkrétne meno, priezvisko, ulicu + popisné číslo, PSČ, obec, e-mail, telefón. Objednávka musí ďalej obsahovať označenie (kód) a množstvo tovaru, spôsob platby a dopravy.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 4. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že tovar objednaný cez e-mail nemusí byť v čase spracovania jeho požiadavky už dostupný. O tejto skutočnosti bude informovaný zo strany predávajúceho. 
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 
 6. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v eshope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky eshopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 8. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa zrušenia jeho objednávky. 
 9. Ak si kupujúci v objednávke zvolil ako spôsob platby "Bankový prevod vopred", je kupujúci povinný vykonať platbu na základe údajov, ktoré sa mu zobrazia ihneď po vytvorení a odoslaní objednávky. Po zaevidovaní úhrady je predávajúci povinný kupujúcemu zaslať daňový doklad.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci zasiela daňový doklad v elektronickej podobe, formou automatického e-mailu z eshopového systému. 
 11. V prípade, že predávajúci nezaznamená zo strany kupujúceho úhradu na základe spôsobu platby uvedeného v bode 8. tohto článku v termíne do 5 dní od vytvorenia objednávky, predávajúci zašle kupujúcemu automatické upozornenie. 
 12. V prípade, že predávajúci nezaznamená zo strany kupujúceho úhradu za jeho objednávku ani po zaslaní automatického upozornenia, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a prijatú objednávku stornovať.  
 13. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý predávajúci nemá štandardne na sklade, predávajúci takýto tovar kupujúcemu zabezpečí, pričom môže od kupujúceho požadovať úhradu preddavku vo výške, ktorá predstavuje minimálne 30 % z hodnoty tovaru. 

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar v eshope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (kupujúci zaplatí kúpnu cenu priamo doručovateľovi pri preberaní tovaru)
  2. platba na základe faktúry vopred, pričom tovar bude expedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  3. platba prostredníctvom platobnej brány Payout, pričom kupujúci si môže zvoliť platbu prostredníctvom platobnej karty, rep. prostredníctvom svôjho internet bankingu
  4. platbu na základe nákupného (zľavového, darčekového) poukazu (v prípade, že ho predávajúci poskytuje).
 2. Nákupný poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktorý môže kupujúci využiť pri nákupe. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu nákupného poukazu je možné vzájomne dohodnúť medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Poplatky pre jednotlivé druhy platieb sú uvedené v Čl. VI týchto Obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu nasledovné druhy zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do eshopu,
  2. zľavu z ceny za prihlásenie sa na odber newslettera,
  3. zľavu za opakovaný nákup,
  4. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
  5. zľavu pri nákupe nad určitú cenu,
  6. zľavu pri nákupe nad určité množstvo tovaru,
  7. zľavu z ceny za dopravu pri nákupe tovaru nad určenú hodnotu,
  8. zľavu pre veľkoobchodného odberateľa,
  9. iné zľavy podľa aktuálnych marketingových kampaní predávajúceho.
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci prostredníctvom svojho eshopu ponúka špecifický tovar, t. j. hlavne živé rastliny a stromy. S ohľadom na uvedené, kupujúci berie na vedomie, že tento tovar je možné expedovať len v období, kedy nie sú rastliny zazimované, t. j. v období zhruba od marca do novembra.
 2. Kupujúci zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že tovar objednaný počas jesennej sezóny, predávajúci začína expedovať zhruba od začiatku októbra, resp. priebežne ako stromy naskladňuje z vlastnej ovocnej škôlky. 
 3. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v termíne uvedenom pri jednotlivých položkách objednávky, pričom termín dodania sa odvíja od položky s najdlhšou dodacou dobou. Vo výnimočných prípadoch sa môže doba dodania predĺžiť až na 90 dní od vytvorenia objednávky. 
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero položiek tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho priamo prostredníctvom eshopu, pričom sa môžu dohodnúť na možnosti čiastočných dodávok za predpokladu akceptácie zvýšených prepravných nákladov zo strany kupujúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že faktúru (daňový doklad) predávajúci zasiela výlučne v elektronickej podobe na e-mail kupujúceho uvedený v objednávke. Návod (pri tovaroch, charakter ktorých si to vyžaduje) ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu sú rovnako zasielané v elektronickej podobe.
 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 7. Predávajúci realizuje dopravu, resp. doručenie tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom:
 • Kuriérskej spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. (ďalej len "kuriér TOPTRANS"), so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra,
 • Spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
 • Osobne na predajnom mieste spoločnosti PLANTEX, s.r.o. vo Veselom,
 • Vlastnou dopravou predávajúceho (po predchádzajúcej dohode zmluvných strán),
 • E-mailom (len v prípade doručenia darčekových poukazov).

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe na dobierku (kupujúci platí sumu za tovar pri preberaní tovaru priamo doručovateľovi) s doručením na územie Slovenskej republiky si predávajúci účtuje k cene dopravného a balného (viď Článok VI. bod 5) príplatok 2 Eurá s DPH.
 2. Uvedené poplatky (Čl. VI, bod 1 a 5) za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba pre dodanie tovaru s miestom dodania na území Slovenskej a Českej republiky.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto druhy dopravy.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, za predpokladu, že kupujúci si uhradí prepravné náklady za každú jednotlivú dodávku tovaru. 
 5. Kupujúci si môže zvoliť ako spôsob prepravy aj osobný odber v záhradnom centre, ktorý zahŕňa skompletovanie a prípravu objednávky. Táto služba je spoplatnená, nakoľko sú zákazníkovi poskytované nasledovné služby: 

  - rezerváciu tovaru pre zákazníka (tovar, ktorý je uvedený na eshope, nemusí byť automaticky dostupný aj na predajni)
  - špeciálne ceny vybraných tovarov (niektoré produkty na eshope zakúpite lacnejšie ako na predajni)
  - skompletizovanie objednávky pre zákazníka 
  - prednostné vybavenie a úsporu času pre zákazníka (zákazník nemusí čakať v rade na pokladni v predajni)
  - osobitnú starostlivosť o rastliny, ktoré si zákazník objednal

 6. Za štandardné poštovné (zahŕňa dopravné a balné) s doručením na územie Slovenskej a Českej republiky si predávajúci účtuje nasledovné poplatky: 

Doručenie v rámci Slovenskej republiky

Packeta Slovakia

Kuriér Toptrans

Osobný odber "Skompletovanie objednávky"

Poplatok za dopravu a balné v rámci SR

3,99 Eur (do 5 kg)

6,49 Eur (do 10 kg)

8,50 Eur

10,00 Eur (môže byť účtovaný sezónne)

  

Doručenie do Českej republiky
Packeta Slovakia
Kuriér Toptrans
Osobný odber "Skompletovanie objednávky"
Poplatok za dopravu a balné do ČR neposkytujeme 12,50 Eur 10,00 Eur 
(môže byť účtovaný sezónne)

 

7. Pri objednávkach s hodnotou nad 200 Eur s DPH a doručením v rámci Slovenskej republiky neúčtujeme zákazníkovi poplatok za dopravu. 

8. Pri objednávkach s hodnotou nad 250 Eur s DPH a doručením do Českej republiky neúčtujeme zákazníkovi poplatok za dopravu. 

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom úhrady kúpnej sumy, resp. dňom doručenia tovaru.  
 2. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo, v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

  

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku pri tovare, ktorý je štandardne zaradený v ponuke predajcu do 24 hodín od odoslania objednávky a to bez storno poplatku. 
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku aj pri tovare, ktorý si objednal "na mieru" a predávajúci ho štandardne nemá v ponuke a to do 24 hodín, resp. do momentu úhrady zálohovej platby zo strany kupujúceho. 
 3. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku po úhrade zálohovej platby, berie na vedomie, že zo strany predávajúceho mu môže byť naúčtovaný storno poplatok vo výške až 30 % z celkovej sumy objednaného tovaru a to predovšetkým v prípade, ak predávajúcemu vznikli náklady na výrobu alebo zaobstaranie tovaru "na mieru" podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Ak chce kupujúci toto právo využiť, je povinný doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ju zaslať formou elektronickej pošty na adresu eshop@plantex.sk.
 3. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať formou poštovej alebo kuriérskej zásielky (doporučene, nie na dobierku!) alebo doručiť osobne nepoškodený a nepoužitý predmet zmluvy, od ktorého odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, originálnym obalom k výrobku, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 4. Na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci využiť nasledovný formulár Odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje označené hviezdičkou „*“.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu...), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na náhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.
 6. V prípade, že kupujúci zašle predávajúcemu späť tovar formou dobierky, takýto tovar nebude zo strany predávajúceho prevzatý a kupujúci znáša prípadnú škodu, ktorá na takomto tovare môže vzniknúť!
 7. Prevádzkovateľ eshopu (predávajúci) vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu (platí len v prípade úplného odstúpenia od kúpnej zmluvy), ktoré kupujúci pri vytvorení objednávky uhradil v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako je predávajúcemu doručený tovar. To neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám u kupujúceho.
 8. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (kupujúci). 
 9. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z. v platnom znení.
 10. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

  

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci (spotrebiteľ).
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, stručný návod na výsadbu a starostlivosť o tovar v slovenskom jazyku (pri tovaroch, ktorých charakter alebo povaha si to vyžaduje).

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť PLANTEX, s. r. o., IČO: 34141481, so sídlom Veselé 417, 922 08 Veselé (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Veselé 417, 922 08 Veselé
 • email: eshop@plantex.sk
 • telefón: +421 33 7796 322
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: Ing. Silvia Besseová, telefón: +421 33 7796 322, email: eshop@plantex.sk.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníka.
 4. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.
 5. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy, resp. objednávky medzi zákazníkom a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem predávajúceho na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie zákazníkovej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, celá adresa, telefonický a emailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a ponúk a výkon ďalších marketingových aktivít zo strany predávajúceho.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje z databázy vymaže.
 2. Ďalší príjemcovia osobných údajov sú osoby: 
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru alebo služieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky. Konkrétne ide o spoločnosti:
 1. TOPTRANS EU, a. s., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923 
 2. Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislavaká Bystrica, IČO: 36631124
 • zaisťujúce služby prevádzkovania eshopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním eshopu, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Shoptet s.r.o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00  Praha 6., IČO: 28935675.

 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 2. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne ho zaslať na adresu PLANTEX s.r.o. (eshop), Veselé 417, 922 08  Veselé alebo elektronicky na email eshop@plantex.sk, pričom je potrebné použiť formulár na odvolanie súhlasu. 
 1. Zákazník má ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ eshopu prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania eshopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.
 4. Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 5. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 6. Na znak súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov, zákazník zaškrtne príslušné políčko v rámci vytvorenia internetovej objednávky. Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 7. Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

  

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v Čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky a Reklamačné podmienky kedykoľvek podľa potreby, pričom novú aktuálnu verziu musí vždy zverejniť na svojich internetových stránkach. 
 2. V prípade zmeny Obchodných podmienok alebo Reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a zároveň sú kupujúcemu zaslané na jeho e-mailovú adresu v momente vytvorenia objednávky.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že si prečítal Obchodné podmienky a súhlasí s nimi.
 5. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom eshopu je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ (kupujúci) má právo voľby obrátiť sa na ktorýkoľvek z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu EÚ pre riešenie sporov online. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto Obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Tieto Obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí sú zverejnené a platné od 23. júna 2023 a použijú sa na všetky objednávky doručované cez eshop od tohto dátumu až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok. 

 

Dôležité dokumenty

V prípade, že chcete reklamovať tovar, zašlite nám prosím tento dokument: Reklamačný formulár

V prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy (tovar Vám ešte nebol dodaný, resp. odstupujete od zmluvy v lehote do 14 dní), zašlite nám prosím tento dokument: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Archív obchodných podmienok 

1_VOP (21.8.2020 - 25.9.2020)

2_VOP (26.9.2020 - 15.2.2021)

3_VOP (16.2.2021 - 24.2.2021)

4_VOP (25.2.2021 - 10.9.2021)

5_VOP (11.9.2021 - 11.10.2022)

6_VOP (12.10.2022 - 22.06.2023)