Ochrana osobných údajov

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť PLANTEX, s. r. o., IČO: 34141481, so sídlom Veselé 417, 922 08 Veselé (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
 • adresa: Veselé 417, 922 08  Veselé
 • email: eshop@plantex.sk
 • telefón: +421 33 7796 322
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: Ing. Silvia Besseová, telefón: +421 33 7796 322, email: eshop@plantex.sk.

 

Článok II.

Zdroje a kategórie spracovávaných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky zákazníka.
 2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníka a údaje nutné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

 

Článok III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy, resp. objednávky medzi zákazníkom a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem predávajúceho na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov, ponúk a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie zákazníkovej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, celá adresa, telefonický a emailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a ponúk a výkon ďalších marketingových aktivít zo strany predávajúceho.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

Článok IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje z databázy vymaže.

 

Článok V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru alebo služieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky. Konkrétne ide o spoločnosti:
 1. TOPTRANS EU, a. s., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923.
 • zaisťujúce služby prevádzkovania eshopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním eshopu, konkrétne ide o spoločnosti:
 1. Shoptet s.r.o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00  Praha 6., IČO: 28935675.

 

Článok VI.

Práva spotrebiteľa

 1. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne ho zaslať na adresu PLANTEX s.r.o. (eshop), Veselé 417, 922 08  Veselé alebo elektronicky na email eshop@plantex.sk, pričom je potrebné použiť formulár na odvolanie súhlasu.
 1. Zákazník má ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

Článok VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ eshopu prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania eshopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.
 3. Prevádzkovateľ eshopu prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. Na znak súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov, zákazník zaškrtne príslušné políčko v rámci vytvorenia internetovej objednávky. Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.9.2020.